Influencer Sözleşmesi

REKLAM ARACILIK SÖZLŞMESİ

1. Tanımlar

a) Reklam Veren : Ürün veya hizmetlerinin tanıtımını influencerın sosyal medya hesaplarında yayınlatan ve bunun karşılığında anlaşılan satış oranı, ziyaret sayısı veya sabit ücret gibi tanımlarla ücret ödeyen kişi, kuruluş.

b) İnfluencer : Reklam verenin ürün veya hizmetlerini yine reklam verenin belirlediği bedel karşılığında sosyal medya hesaplarında yayınlayan ve bunun karşılığında ücret alan sosyal medya hesabı sahibi.

c) Ajans : Reklam veren ile influencer arasında aracılık yapan, belirlenen reklam bedelini tahsil eden, tahsil ettiği bedelden stopaj ve komisyonunu düştükten sonra kalan meblağı influencer hesabına aktarmakla yükümlü kuruluş.

d) Stopaj : Vergi mükellefi olmayan kişilerin sürekli ve mecburi olmayan iş ve işlemlerden doğan kazançları karşılığında ödemesi gereken vergi. Bu oran sözleşmenin yapıldığı tarih itibari ile %15’tir.

e) Reklam Geliri : Reklam verenin satış cirosu, sayfa ziyareti veya anlaşılan sabit bedel şeklinde influencera belirli bir süre içerisinde ödemek zorunda olduğu toplam bedel.

f) Ajans Komisyonu : Ajansın, influencerin elde ettiği toplam gelirden KDV hariç matrahtan kestiği hizmet bedeli.

2. Taraflar

Bu sözleşmenin tarafları Ören Mah. Başkent Cad. No:20 Burhaniye / Balıkesir adresinde mukim Reklon Medya Tic. Ltd. Şti. ile …………………………………………………………………………………………………………………………………… adresinde mukim ………………………………………… ‘dir.

3. Amaç

Bu sözleşme dijital markaların ürün veya hizmetlerinin influencer hesaplarında yayınlanması, bu hizmete aracılık edilmesi ve ajans komisyonu konularını ihtiva eder.

4. Yürürlük Tarihi

Sözleşmenin yürürlülük tarihi imza tarihinden itibaren 1 yıldır. Bu süre sonunda tarafların beyanı ile sözleşme sona erer veya yenilenir.

5. Yükümlülükler

a) İnfluencer, Reklamveren’in belirlemiş olduğu şartlara uymak zorundadır. Bu şartlara uymamak ve sair nedenlerle reklam veren ile influencer arasında yaşanacak ihtilaflarda ajans sorumlu ve taraf değildir.

b) İnfluencerın ajansa karşı stopaj ve ajans komisyonu haricinde herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ajanstan gelen reklam tekliflerini kabul edip etmemekte serbesttir. İnfluencerin ajanstan bağımsız olarak aldığı reklam ve tanıtım çalışmalarından elde ettiği gelirler için ajansa karşı herhangi bir komisyon yükümlülüğü yoktur. Sosyal medya hesaplarında istediği tanıtımları yapmak veya yapmamak kendi insiyatifinde olup ajans bu konuda influencera bir mecburiyet yükleyemez.

c) Ajans reklam verenin faturasını zamanında kesmek, reklam verenden gelen ödemeyi kesintilerden sonra en geç üç işgünü içerisinde influencerın hesabına aktarmak zorundadır.

d) Ajans influencera reklam teklifi götürebileceği gibi influencer da kendi bulduğu herhangi bir reklam teklifini ajansa teklif edebilir.

e) Ajans komisyon oranı %8.5’dur. Ajans bu oranda değişiklik yapabilir ancak henüz tahakkuk etmemiş çalışmalarda bu değişikliği yansıtamaz. Yapılacak değişiklik en son hakedişten sonra geçerli olacaktır.

f) Ödemelerde KDV hesaba katılmaz. KDV reklam veren tarafından vergi dairesine ödenmek üzere bloke edilir. Stopaj ve komisyon kesintileri matrah üzerinden yapılır.

g) Stopaj bedeli ve komisyondan doğacak vergilerin ilgili kurumlara ödenmesinden ajans sorumludur. Bu konuda hiç bir problem veya anlaşmazlık influencera rucu ettirilemez.

h) Bu sözleşme influencerın bütün tanıtım çalışmalarını Reklon firması ile yapacağı anlamına gelmez. İnfluencer bir çalışmayı Reklon firması ile yürütürken, başka bir çalışmayı başka bir ajans ile veya ajanstan bağımsız yürütebilir. Bunun için İnfluencerın ajansa haber vermesi, izin alması gerekmez.

6. Uyuşmazlık

Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TC Mahkemeleri yetkilidir.

Ajans:                                                                                                                                                                                                                        İnfluencer:

X
X

Please Enter your email id, the password will send your email